WERKWIJZE 2021-01-12T17:34:25+01:00

Werkwijze

Elke cliënt en elk probleem is anders en ik pas mijn werkwijze hierop dan ook aan. Om u een beeld te geven van wat u tijdens onze samenwerking kunt verwachten treft u hieronder op hoofdlijnen enkele stappen aan die in elk traject aan bod komen.

Kennismakingsgesprek : als eerste plannen wij een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek brengen wij uw situatie in kaart, gaan wij na waar u werkelijk behoefte aan heeft en stellen wij samen het gewenste eindresultaat vast. Ook inventariseren wij welke (financiële) gegevens en/of officiële documenten nodig zijn. Soms is ook directe juridische actie gewenst. U krijgt tijdens dit gesprek precies te weten wat de vervolgstap is.

Begroting : vervolgens maak ik voor u een begroting van de te verwachte kosten en bespreken wij de betaalwijze. Bij mij weet u precies waar u aan toe zult zijn.

Structuur en helderheid : ik ga pas juridisch inhoudelijk aan de slag als alle stukken compleet zijn. De benodigde stukken kunnen vaak digitaal worden aangeleverd.

Voortgang : periodiek breng ik u op de hoogte van de inhoudelijke voortgang van de zaak en het kostenverloop.

Communicatie en kosten : het komt vaak voor dat u gedurende het traject behoefte heeft aan overleg. Om uw gedachten te kunnen ordenen en uw situatie in het juiste perspectief te zien. Veel advocaten brengen voor elke gesprek, voor elke minuut meteen kosten in rekening. Hierdoor kan het voorkomen dat u uit kostenbesparing bepaalde vragen dan maar niet stelt. U krijgt dan niet de juridische bijstand die u verdient en dat is niet hoe ik werk. Ik breng alleen de tijd in rekening die ik inhoudelijk aan uw dossier besteed, als ik namens u contact onderhoud met (de advocaat van) de tegenpartij of als ik in de rechtbank voor u procedeer.

Ik ben makkelijk bereikbaar en ik neem echt de tijd om uw vragen te beantwoorden. Vanuit uw perspectief ben ik ook echt “Mijn Advocate”.

ALGEMENE VOORWAARDEN GÜLAY ÖNTAŞ ADVOCATUUR

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Gülay Öntaş Advocatuur en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt.
 3. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. Cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. Cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht.
 2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 3. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail.

Artikel 3 – Uitvoering overeenkomst

 1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Gülay Öntaş Advocatuur aan cliënt. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt.
 2. Indien, naar het oordeel van Gülay Öntaş Advocatuur, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft Gülay Öntaş Advocatuur het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Gülay Öntaş Advocatuur in en is geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

Artikel 4 – Verplichtingen cliënt

 1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Gülay Öntaş Advocatuur aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft Gülay Öntaş Advocatuur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5 – Inzage, afgifte en afschriften

 1. Cliënt is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier in te zien ten kantore van de advocaat. Inzage is kosteloos.
 2. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.
 3. Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en het sluiten van het dossier.
 4. Indien cliënt een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd terzake kopieer- en administratiekosten van € 0,05 per pagina.

 Artikel 6 – Honorarium en declaratie

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.
 2. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde standaard uurtarief van de betreffende advocaat. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met cliënt worden afgeweken. Het kantoor behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.
 3. Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door cliënt getekende overeenkomst.
 4. Indien de advocaat recent eerder werkzaamheden voor cliënt heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.
 5. Het honorarium met betrekking tot de verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
 6. De advocaat is steeds gerechtigd van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
 7. Naast het honorarium is cliënt aan Gülay Öntaş Advocatuur verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op het griffierecht, de kosten van de getuigen en deskundigen, de deurwaarderskosten en de kosten van uittreksels uit openbare registers.

Artikel 7 – Gesubsidieerde rechtsbijstand

 1. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in het vorige lid. In de plaats daarvan is cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van cliënt (en diens partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag minus twee).
 2. Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt Gülay Öntaş Advocatuur op basis van de door cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie.
 3. Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van cliënt wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.
 4. De advocaat is steeds gerechtigd van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en cliënt worden vastgesteld.
 5. Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan cliënt doorberekend.
 6. De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan cliënt in rekening gebracht.

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling van declaraties dienen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum door Gülay Öntaş Advocatuur.
 2. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer van Gülay Öntaş Advocatuur.
 3. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.
 4. Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is cliënt van rechtswege in verzuim en is cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5 %, verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
 5. Indien cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien Gülay Öntaş Advocatuur instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
 6. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de desbetreffende kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten en tenslotte op de hoofdsom.
 7. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 Artikel 9 – Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim

 1. Indien cliënt in verzuim om één of meer van zijn verplichtingen jegens Gülay Öntaş Advocatuur na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt, welke kosten minimaal 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00 bedragen.
 2. Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door Gülay Öntaş Advocatuur zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en). De gemaakte kosten worden berekend naar het afgesproken of gebruikelijke uurtarief van de betreffende advocaat.
 3. Indien cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van cliënt op de schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 4. Gülay Öntaş Advocatuur heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Gülay Öntaş Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
 2. Gülay Öntaş Advocatuur is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Gülay Öntaş Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Gülay Öntaş Advocatuur ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden.
 4. Gülay Öntaş Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
 5. Overigens is iedere aansprakelijkheid van Gülay Öntaş Advocatuur voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Gülay Öntaş Advocatuur te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Gülay Öntaş Advocatuur strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Gülay Öntaş Advocatuur.
 7. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 8. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door cliënt aan Gülay Öntaş Advocatuur is betaald, met een maximum van € 5.000,00.
 9. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Gülay Öntaş Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Gülay Öntaş Advocatuur ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Gülay Öntaş Advocatuur geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 12 – Archivering

 1. Gülay Öntaş Advocatuur zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren.
 2. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.
 3. Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Gülay Öntaş Advocatuur gerechtigd om het dossier te vernietigen.
 4. Op verzoek van cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 13 – Klachten- en geschillenregeling

 1. Indien cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Deken, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Gülay Öntaş Advocatuur t.a.v. Afdeling klachtenbehandeling.
 2. Cliënt dient zijn klacht aan Gülay Öntaş Advocatuur voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
 3. De klachtenbehandelaar zal vervolgens in overleg treden met cliënt en de advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenbehandelaar de client uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. Gülay Öntaş Advocatuur zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan cliënt uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan client zijn klacht indienen bij de Deken.
 4. Cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Gülay Öntaş Advocatuur voorleggen aan de Deken. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met cliënt gesloten overeenkomsten.

 KANTOORKLACHTENREGELING GÜLAY ÖNTAŞ Advocatuur

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt; – klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Gülay Öntaş Advocatuur en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Gülay Öntaş Advocatuur draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Gülay Öntaş Advocatuur heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Deken.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar een kantoorgenoot van de behandelende advocaat, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

 PRIVACYVERKLARING GÜLAY ÖNTAŞ ADVOCATUUR

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens die ik met name verwerk zijn: voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens verwerkt worden:

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: behandelen van uw zaak in het kader van juridische dienstverlening en facturering.

Hoe lang de gegevens bewaard worden:

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, maar in ieder geval minimaal 5 jaar na het sluiten van uw dossier.

Delen van de persoonsgegevens met derden:

Ik verstrek uitsluitend de persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren.

Beveiliging van de persoonsgegevens:

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Betrouwbaar | Accuraat | Inlevend